Miejsce udzielania chrztu

 • miejscem właściwym udzielania sakramentu chrztu jest kościół parafialny miejsca faktycznego zamieszkania rodziców dziecka (miejsce zameldowania nie ma znaczenia)

 • na chrzest w innej parafii, jeśli istnieje słuszna przyczyna, należy uzyskać pisemną zgodę proboszcza parafii zamieszkania rodziców i przedstawić ją duszpasterzowi parafii, w której ma odbyć się chrzest dziecka

 • po chrzcie dziecka poza parafią zamieszkania rodziców, jest wskazane, żeby rodzice poinformowali o tym fakcie swego proboszcza, celem odnotowania faktu chrztu w kartotece parafialnej


Zgłoszenie dziecka do chrztu 
 • zgłoszenia dziecka do chrztu należy dokonać najpóźniej trzy tygodnie przed planowanym terminem chrztu 

 • przy zgłoszeniu powinni być obecni ojciec i matka dziecka lub przynajmniej jedno z rodziców

 • przy zgłoszeniu należy przedstawić dane rodziców dziecka i rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania)


Rodzice chrzestni i świadkowie chrztu
 • dla każdego dziecka należy wybrać dwoje rodziców chrzestnych: ojca i matkę, chociaż według prawa kościelnego, wystarczy jeden chrzestny albo chrzestna

 • rodzicami chrzestnymi nie mogą być dwie osoby tej samej płci

 • świadkiem chrztu może być tylko osoba ochrzczona, należąca do niekatolickiej wspólnoty kościelnej i tylko razem z chrzestnym katolikiem; jednakże jest to wyjątek, który ma zastosowania wyłącznie w przypadku, kiedy jeden z rodziców należy do innego wyznania chrześcijańskiego, czyli w przypadku małżeństw mieszanych


chrzestnym może być
 • katolik, bierzmowany, który ukończył 16 lat, przyjął sakrament Najświętszej Eucharystii oraz wyznaje swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła

chrzestnym nie może być
 • osoba, która formalnym aktem wystąpiła z Kościoła,

 • osoba żyjąca w związku nieformalnym, niesakramentalnym

 • młodzież nieuczęszczająca na katechizację Wymagane dokumenty do przedłożenia w kancelarii parafialnej
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał należy przedstawić do wglądu urzędowy odpis)

 • dokumenty tożsamości ze zdjęciem rodziców

 • zaświadczenie wystawione przez duszpasterza parafii zamieszkania kandydata na chrzestnego, że może on pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego (dotyczy to tylko osób mieszkających poza parafią)

 • jeżeli rodzice dziecka mieszkają w innej parafii, należy dostarczyć stosowną zgodę przeniesienia chrztu z parafii ich zamieszkania


Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych
 • rodzice i chrzestni są zobowiązani do udziału w przynajmniej jednej katechezie przedchrzcielnej

 • katecheza przedchrzcielna odbywa się po indywidualnym ustaleniu w terminie dogodnym dla rodziców i chrzestnych